Broszura programowa PAFW

Broszura programowa PAFW

Syntetyczna prezentacja działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Stan na 2014 r.

 

Format: A4/Letter

Liczba stron: 6

 

wersja polska

wersja angielska

wersja rosyjska

wersja ukraińska

 

 

 

 


 

ENGLISH TEACHING (ET)

Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele mają możliwość korzystania z dodatkowej oferty w postaci wsparcia na realizację projektów.
Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
www.englishteaching.org.pl

RÓWNAĆ SZANSE

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.rownacszanse.pl

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony na szkoły z małych miejscowości.
Realizator programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl/sus

PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu
www.projektor.org.pl

STYPENDIA POMOSTOWE

A joint undertaking by various organizations and firms, addressed to talented high-school graduates from rural areas and small towns, that enables them to receive scholarships for their first year of academic study. Scholarship holders who do very well in their academic pursuits have also a chance to obtain assistance for subsequent years of study: for the second year (the “Top Student” competition), corporate scholarships for the third and fourth year, scholarships through the “Study Abroad” initiative and doctoral scholarships. The program also includes language scholarships and workshops preparing scholarship holders for the job market as well as foreign internships (the “Polish-American Internship Initiative”).
Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
www.stypendia-pomostowe.pl

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w Akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej oraz poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i konferencji służących wymianie doświadczeń.
Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
www.seniorzywakcji.pl

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, a także kwartalnik “Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw Publicznych. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma www.kursodrom.pl). Ponadto wspiera działania informacyjne i rzecznicze na rzecz skutecznego pozyskiwania Funduszy Europejskich przez organizacje pozarządowe.
Realizatorzy programu:
Stowarzyszenie Klon/Jawor („TWI”)
www.ngo.pl
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego („FIM@NGO”)
www.frso.pl

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich ("PROMENGO")

www.faoo.pl

www.kursodrom.pl

DZIAŁAJ LOKALNIE

Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych, budowaniu kapitału społecznego, a w rezultacie poprawie jakości życia. Kolejne ODL wyłaniane są w drodze konkursu. W ramach programu Fundacja wspiera również konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych społeczności, a także jest partnerem głównym konkursu „Społecznik Roku”.
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.dzialajlokalnie.pl

NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE

Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach którego organizowana jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych Doradców, a także finansowego, czyli konkursów grantowych dla grupy wybranych NGOs.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

www.technologielokalnie.pl

www.technologie.ngo.pl

LIDERZY PAFW

Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności prowadzonych działań, udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych czy uczestnictwo w spotkaniach z osobistościami życia publicznego.
Realizator programu: Fundacja Szkoła Liderów
www.liderzy.pl

KONKURS "PRO PUBLICO BONO"

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie.
Realizator programu: Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono”
www.probulicobono.pl

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

PAFW jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gatesów w długofalowym przedsięwzięciu, którego celem jest ułatwienie polskim bibliotekom publicznym na terenach wiejskich i w małych miastach dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń w zakresie umiejętnej organizacji pracy bibliotek, a także wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla realizacji indywidualnych aspiracji użytkowników placówek bibliotecznych oraz rozwoju lokalnych społeczności. Program jest prowadzony w ramach szerszego przedsięwzięcia „Global Libraries”.
Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
www.biblioteki.org

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń wielu inicjatyw.
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.lokalnepartnerstwa.org.pl

OBYWATEL I PRAWO

Program wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społecznych i bezpłatnych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W jego ramach opracowane zostały także rekomendacje dotyczące systemowych rozwiązań zwiększających dostęp obywateli do pomocy i informacji prawnej. Od 2013 roku w ramach programu funkcjonuje Platforma Organizacji Poradniczych, w ramach której prowadzone jest rzecznictwo, integracja środowiska, a także oferowane są szkolenia i kontakt z ekspertami umożliwiający dyskusję na wybrane zagadnienia.
Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych
www.obywateliprawo.pl

STYPENDIA IM. LANE’A KIRKLANDA

Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.kirkland.edu.pl

PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)

Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. Na program składają się konkursy grantowe, szkolenia oraz wizyty studyjne w Polsce („Study Tours to Poland”).
Realizatorzy programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji (RITA)
www.rita.edudemo.org.pl

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego („Study Tours to Poland”)
www.studytours.pl