RÓWNAĆ SZANSE
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW

Zdalnie sterowane, inteligentne roboty oraz ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne zaprezentowali uczestnicy projektu „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” podczas spotkania z pracownikami Przedstawicielstwa PAFW w Polsce, które odbyło się 1 lipca. Realizatorem projektu, wspartego w ramach programu PAFW "Równać Szanse", jest Fundacja „Generator Inspiracji”.

Forum Klubów Młodego Odkrywcy
Forum Klubów Młodego Odkrywcy

Podczas pierwszego Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które odbyło się w dniach 11-12 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkało się blisko stu opiekunów KMO. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Oved Kedem z Instytutu Nauk Weizmanna w Izraelu. PAFW jest partnerem Klubów Młodego Odkrywcy.

Równać Szanse - 8 spotkanie liderów
Ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”

W dniach 27-29 września w Warszawie pod hasłem „Współpraca lokalna a efektywność działania” odbyło się spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”, w którym udział wzięło około 70 obecnych i byłych koordynatorów projektów.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak: praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań.

 

W ramach programu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności realizowania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska. Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. W 2013 roku, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego oraz Regionalnego Konkursu Grantowego, dofinansowano łącznie 144 projekty.

 

Ofertę programu uzupełniają szkolenia dla koordynatorów projektów; podnoszą ich kwalifikacje, uczą prowadzania projektu z położeniem nacisku na angażowanie młodzieży jako aktywnego twórcy, uczestnika i bezpośredniego realizatora przedsięwzięcia. Ponadto, od 2012 roku, realizowany jest konkurs „Działajmy Razem”, który umożliwia młodzieży uczestniczącej w programie zaprezentowanie swoich środowisk, osiągnięć oraz doświadczeń z realizacji projektów edukacyjnych, a także przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia z rówieśnikami.

 

Ważnym komponentem programu są także Lokalne Fora „Równać Szanse”, organizowane cyklicznie przez organizacje biorące udział w programie. Fora są miejscem, gdzie instytucje i osoby zaangażowane w swoich środowiskach w działania na rzecz młodzieży prowadzą dyskusję na temat potencjału środowiska lokalnego, a także barier, które pomniejszają szanse rozwojowe młodych ludzi z małych miejscowości. Dotychczas zorganizowano 76 regionalnych i lokalnych forów edukacyjnych oraz 2 fora ogólnopolskie; łącznie wzięło w nich udział blisko 9000 uczestników.

 

W 2013 roku oferta programu została poszerzona o warsztaty w ramach szkoły letniej dla najbardziej aktywnych uczestników projektów, których celem jest doskonalenie ich umiejętności realizacji inicjatyw społecznych na rzecz lokalnego środowiska oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

 

Efekty dwunastu zakończonych rund programu to przede wszystkim realizacja 2025 projektów z udziałem ponad 128 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział prawie 420 tysięcy osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. Wydano 19 publikacji opisujących metodologię wybranych modelowych projektów, które mogą być realizowane w różnych częściach Polski. Są one dostępne na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl. Powstało ponad 150 lokalnych organizacji pozarządowych, a wiele projektów jest kontynuowanych po zakończeniu finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu.

 

Poprzez program Fundacja wspiera inicjatywę „Klubów Młodego Odkrywcy”, będącą kontynuacją projektu modelowego zainicjowanego w ramach programu w 2002 roku przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. Celem „Klubów Młodego Odkrywcy” jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi. Formuła Klubów umożliwia młodym ludziom uczenie się poprzez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem prostych i łatwo dostępnych materiałów. Obecnie w Polsce działa prawie 300 „Klubów Młodego Odkrywcy”. Od 2009 roku przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Nauki Kopernik, którego misję stanowi wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.

Dotacja PAFW wyniosła 11.124.038 USD, w tym na bieżącą edycję 127.834 USD.
 

Realizator programu:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel./fax (22) 826-10-16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl
strona programu: www.rownacszanse.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)