RÓWNAĆ SZANSE
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW

Zdalnie sterowane, inteligentne roboty oraz ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne zaprezentowali uczestnicy projektu „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” podczas spotkania z pracownikami Przedstawicielstwa PAFW w Polsce, które odbyło się 1 lipca. Realizatorem projektu, wspartego w ramach programu PAFW "Równać Szanse", jest Fundacja „Generator Inspiracji”.

Forum Klubów Młodego Odkrywcy
Forum Klubów Młodego Odkrywcy

Podczas pierwszego Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które odbyło się w dniach 11-12 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkało się blisko stu opiekunów KMO. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Oved Kedem z Instytutu Nauk Weizmanna w Izraelu. PAFW jest partnerem Klubów Młodego Odkrywcy.

Równać Szanse - 8 spotkanie liderów
Ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”

W dniach 27-29 września w Warszawie pod hasłem „Współpraca lokalna a efektywność działania” odbyło się spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”, w którym udział wzięło około 70 obecnych i byłych koordynatorów projektów.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań.

W ramach programu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz grupy nieformalne ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności realizowania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska. Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. W 2015 roku, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego oraz Regionalnego Konkursu Grantowego, dofinansowano łącznie 139 projektów.

Ofertę programu uzupełniają szkolenia dla koordynatorów projektów – podnoszą ich kwalifikacje, uczą prowadzenia projektu z położeniem nacisku na angażowanie młodzieży jako aktywnego twórcy, uczestnika i bezpośredniego realizatora przedsięwzięcia. Koordynatorzy projektów mogą również skorzystać ze szkoleń ICT w ramach programu „Nowe Technologie Lokalnie”; w 2015 roku uczestniczyły w nich 73 osoby.

Ważnym komponentem programu są także Lokalne Fora „Równać Szanse”, organizowane cyklicznie przez organizacje biorące udział w programie. Fora są miejscem, gdzie instytucje i osoby zaangażowane w swoich środowiskach w działania na rzecz młodzieży prowadzą dyskusje na temat potencjału środowiska lokalnego, a także barier, które pomniejszają szanse rozwojowe młodych ludzi z małych miejscowości. W 2015 roku przeprowadzono 11 lokalnych forów z udziałem około 370 uczestników.

 

Efekty piętnastu edycji programu to przede wszystkim realizacja ponad 2500 projektów z udziałem ok. 134 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział prawie 440 tysięcy osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. Wydano 25 publikacji opisujących metodologię modelowych projektów, które mogą być realizowane w różnych częściach Polski. Są one dostępne na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl. Powstało ponad 150 lokalnych organizacji pozarządowych, a wiele projektów jest kontynuowanych po zakończeniu finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu.

W 2015 r. odbyło się spotkanie jubileuszowe podsumowujące piętnastoletni dorobek programu, podczas którego zaprezentowano m.in. najlepsze praktyki angażowania młodzieży w działania w przestrzeni publicznej oraz prognozy trendów społecznych, które w przyszłości wpływać będą na sytuację młodych ludzi w Polsce. Jubileusz był także okazją do promocji poradnika „Niech nas zobaczą, czyli jak swoje działania pokazać w przestrzeni publicznej?” przygotowanego przez ekspertów oraz koordynatorów projektów programu „Równać Szanse”.

 

W minionym roku odbyła się także druga edycja szkoły letniej dla 24 najbardziej aktywnych uczestników projektów. Jej celem jest doskonalenie umiejętności realizacji inicjatyw społecznych na rzecz lokalnego środowiska oraz rozwijanie kompetencji liderskich. Osoby, które ukończą szkołę letnią mają możliwość otrzymania dotacji na realizację krótkookresowych projektów na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Poprzez program Fundacja wspiera inicjatywę Klubów Młodego Odkrywcy (KMO), będącą kontynuacją projektu modelowego zainicjowanego w ramach programu w 2002 roku przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, obecnie realizowaną przez Centrum Nauki Kopernik. Celem Klubów Młodego Odkrywcy jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi. Ich formuła umożliwia młodym ludziom uczenie się poprzez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem prostych, łatwo dostępnych materiałów. Miniony rok zaowocował organizacją czwartej edycji Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które zgromadziło ponad 200 osób. Forum jest platformą kontaktów i wymiany doświadczeń, służy również promocji Klubów. Sieć KMO liczy już blisko 500 jednostek, należą do niej również te, które powstały na Ukrainie, Białorusi, Litwie i w Gruzji.

Dotacja PAFW wyniosła 12.464.942 USD, w tym na bieżącą edycję 533.625 USD.
 

Realizator programu:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel./fax (22) 826-10-16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl
strona programu: www.rownacszanse.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)