RÓWNAĆ SZANSE
„Równać Szanse 2016” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2016” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 10 marca.

„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW

Zdalnie sterowane, inteligentne roboty oraz ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne zaprezentowali uczestnicy projektu „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” podczas spotkania z pracownikami Przedstawicielstwa PAFW w Polsce, które odbyło się 1 lipca. Realizatorem projektu, wspartego w ramach programu PAFW "Równać Szanse", jest Fundacja „Generator Inspiracji”.

Forum Klubów Młodego Odkrywcy
Forum Klubów Młodego Odkrywcy

Podczas pierwszego Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które odbyło się w dniach 11-12 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkało się blisko stu opiekunów KMO. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Oved Kedem z Instytutu Nauk Weizmanna w Izraelu. PAFW jest partnerem Klubów Młodego Odkrywcy.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców), poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak: praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, czy umiejętność planowania swoich działań.

 

W ramach programu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności realizowania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska. Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. W 2014 roku, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego oraz Regionalnego Konkursu Grantowego, dofinansowano łącznie 134 projekty.

 

Ofertę programu uzupełniają szkolenia dla koordynatorów projektów – podnoszą ich kwalifikacje, uczą prowadzenia projektu z położeniem nacisku na angażowanie młodzieży jako aktywnego twórcy, uczestnika i bezpośredniego realizatora przedsięwzięcia. Koordynatorzy projektów mogą również skorzystać ze szkoleń ICT w ramach programu „Nowe Technologie Lokalnie”. W 2014 roku uczestniczyło w nich 66 osób.

 

Ważnym komponentem programu są także Lokalne Fora „Równać Szanse”, organizowane cyklicznie przez organizacje biorące udział w programie. Fora są miejscem, gdzie instytucje i osoby zaangażowane w swoich środowiskach w działania na rzecz młodzieży prowadzą dyskusję na temat potencjału środowiska lokalnego, a także barier, które pomniejszają szanse rozwojowe młodych ludzi z małych miejscowości. W 2014 roku przeprowadzono 9 lokalnych forów z udziałem około 250 uczestników.

 

W minionym roku odbyła się druga edycja szkoły letniej dla 24 najbardziej aktywnych uczestników projektów. Jej celem jest doskonalenie umiejętności realizacji inicjatyw społecznych na rzecz lokalnego środowiska oraz rozwijanie kompetencji liderskich. Osoby, które ukończą szkołę letnią mają możliwość otrzymania dotacji na realizację krótkich projektów na rzecz swoich lokalnych społeczności.

 

W ramach programu w 2014 roku przeprowadzono specjalny konkurs na realizację przedsięwzięć prowadzonych z udziałem młodych ludzi, których celem było upamiętnienie 25 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. 15 projektów otrzymało dotacje na organizację konkursów, festynów, wystaw, biegów, happeningów, gier terenowych. W wydarzenia te bezpośrednio zaangażowało się blisko 400 młodych osób oraz ponad 3600 mieszkańców lokalnych społeczności.

 

Efekty czternastu edycji programu to przede wszystkim realizacja 2233 projektów z udziałem ponad 132 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział prawie 428 tysięcy osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. Wydano 22 publikacje opisujące metodologię wybranych modelowych projektów, które mogą być realizowane w różnych częściach Polski. Są one dostępne na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl. Powstało ponad 150 lokalnych organizacji pozarządowych, a wiele projektów jest kontynuowanych po zakończeniu finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu.

 

Poprzez program Fundacja wspiera inicjatywę „Klubów Młodego Odkrywcy”, będącą kontynuacją projektu modelowego zainicjowanego w ramach programu w 2002 roku przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, obecnie realizowaną przez Centrum Nauki „Kopernik”. Celem Klubów Młodego Odkrywcy jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi. Formuła klubów umożliwia młodym ludziom uczenie się poprzez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem prostych i łatwo dostępnych materiałów. Obecnie w Polsce działa prawie 300 takich klubów. Miniony rok zaowocował organizacją trzeciej edycji Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które zgromadziło ponad 220 osób, z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także opiekunów klubów działających w Polsce i gości zagranicznych. Forum jest platformą kontaktów i wymiany doświadczeń, służy również promocji Klubów Młodego Odkrywcy.

 

Dotacja PAFW wyniosła 12.211.626 USD, w tym na bieżącą edycję 280.309 USD.

 

Realizator programu:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel./fax (22) 826-10-16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl
strona programu: www.rownacszanse.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)