RÓWNAĆ SZANSE
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki” w Przedstawicielstwie PAFW

Zdalnie sterowane, inteligentne roboty oraz ciekawe doświadczenia chemiczne i fizyczne zaprezentowali uczestnicy projektu „Młodzieżowe Laboratorium Nauki” podczas spotkania z pracownikami Przedstawicielstwa PAFW w Polsce, które odbyło się 1 lipca. Realizatorem projektu, wspartego w ramach programu PAFW "Równać Szanse", jest Fundacja „Generator Inspiracji”.

Forum Klubów Młodego Odkrywcy
Forum Klubów Młodego Odkrywcy

Podczas pierwszego Forum Klubów Młodego Odkrywcy, które odbyło się w dniach 11-12 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkało się blisko stu opiekunów KMO. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Oved Kedem z Instytutu Nauk Weizmanna w Izraelu. PAFW jest partnerem Klubów Młodego Odkrywcy.

Równać Szanse - 8 spotkanie liderów
Ósme spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”

W dniach 27-29 września w Warszawie pod hasłem „Współpraca lokalna a efektywność działania” odbyło się spotkanie Sieci Liderów Programu „Równać Szanse”, w którym udział wzięło około 70 obecnych i byłych koordynatorów projektów.

Celem prowadzonego od 2001 roku programu jest wspieranie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tysięcy mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak: praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów czy umiejętność planowania swoich działań.

 

W ramach programu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje poznawcze i twórcze dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności realizowania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska.

 

Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną szkoły. Ofertę programu uzupełniają szkolenia dla koordynatorów projektów; podnoszą ich kwalifikacje, uczą prowadzania projektu z położeniem nacisku na angażowanie młodzieży jako aktywnego twórcy, uczestnika i bezpośredniego realizatora przedsięwzięcia. W 2012 roku, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego, dofinansowano łącznie 140 projektów. Ich realizacja zakończy się w 2013 roku.

 

Nowością jest ogłoszony w 2012 roku konkurs „Działajmy Razem”, który umożliwia młodzieży uczestniczącej w programie zaprezentowanie swoich środowisk, osiągnięć oraz doświadczeń z realizacji projektów edukacyjnych, a także przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia z rówieśnikami.

 

Ważnym komponentem programu są Lokalne Fora „Równać Szanse”, organizowane cyklicznie przez organizacje biorące udział w programie. Fora są miejscem, gdzie instytucje i osoby zaangażowane w swoich środowiskach w działania na rzecz młodzieży prowadzą dyskusję na temat potencjału środowiska lokalnego, a także barier, które pomniejszają szanse rozwojowe młodych ludzi z małych miejscowości. Dotychczas zorganizowano 65 regionalnych i lokalnych forów edukacyjnych oraz 2 fora ogólnopolskie; łącznie wzięło w nich udział ponad 8600 uczestników.

 

Efekty jedenastu rund programu to przede wszystkim realizacja 1860 projektów z udziałem ponad 125 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział prawie 405 tysięcy osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. Wydano 17 publikacji opisujących metodologię wybranych modelowych projektów, które mogą być realizowane w różnych częściach Polski. Są one dostępne na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl. Powstało ponad 150 lokalnych organizacji pozarządowych, a wiele projektów jest kontynuowanych po zakończeniu finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu.

 

Poprzez program Fundacja wspiera inicjatywę „Klubów Młodego Odkrywcy”, będącą kontynuacją projektu modelowego zainicjowanego w 2002 roku przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe w ramach programu „Równać Szanse”. Celem „Klubów Młodego Odkrywcy” jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zainteresowania naukami ścisłymi. Formuła Klubów umożliwia młodym ludziom uczenie się poprzez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń z wykorzystaniem prostych i łatwo dostępnych materiałów. Obecnie w Polsce działa ponad 180 „Klubów Młodego Odkrywcy”. Od 2009 roku przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Nauki Kopernik, którego misję stanowi wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.

Dotacja PAFW wyniosła 10.470.254 USD, w tym na bieżącą edycję 323,347 USD.

 

Realizator programu:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel./fax (22) 826-10-16
e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl
strona programu: www.rownacszanse.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)