WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Zgłoś się do Szkoły Fundraisingu FAOO
Zgłoś się do Szkoły Fundraisingu FAOO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza organizacje spoza dużych ośrodków miejskich na bezpłatny kurs fundraisingowy. Nauka odbywać się będzie w formule blended-learning i obejmuje cztery dwudniowe szkolenia stacjonarne, dwa webinaria, e-learning, indywidualne konsultacje oraz przygotowanie prac wdrożeniowych w organizacji. Zgłoszenia tylko do 22 marca 2017 r.

Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”
Ruszyła czwarta edycja „PROMENGO”

2 lutego 2017 r., wykładem prof. Andrzeja Bliklego, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) zainaugurowała czwartą edycję programu szkoleniowego „Menedżerowie NGO” (PROMENGO). Program  jest realizowany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, w ramach szerszego przedsięwzięcia PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

Trzecia edycja „PROMENGO” za nami
Trzecia edycja „PROMENGO” za nami

44 osoby - menedżerowie i menedżerki organizacji pozarządowych z całej Polski, zakończyły trwający rok program edukacyjny podnoszący ich kompetencje zarządcze. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w ramach programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

Celem programu jest zapewnianie organizacjom pozarządowym i liderom społecznym w Polsce, szczególnie z małych miast i wsi, wsparcia instytucjonalnego poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń. Sprzyja to poprawie warunków funkcjonowania organizacji trzeciego sektora i podniesieniu jakości zarządzania nimi, co prowadzi do bardziej efektywnego działania i skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć społecznych.

Obecnie program przebiega na czterech ścieżkach.

Pierwsza – „Towarzystwo Wzajemnej Informacji" – to system informacji dla organizacji obywatelskich, którego głównym komponentem jest Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl zawierający m.in. bazę około 150 tysięcy organizacji pozarządowych; w 2016 roku Portal odnotował miesięcznie średnio ponad 700 tysięcy wizyt i około 530 tysięcy użytkowników. Na system składają się ponadto Informatorium z Infolinią 801-646-719, badania i publikacje, a także kwartalnik „Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw Publicznych.

Druga ścieżka – „EURO-NGO+” – ma na celu zwiększenie przez organizacje non-profit absorpcji środków Unii Europejskiej. Stanowi kontynuację programu PAFW „EURO-NGO”, realizowanego w latach 2003–2006, który przyczynił się do pozyskania przez polskie organizacje pozarządowe wiedzy na temat funduszy strukturalnych oraz podniesienia kompetencji tych organizacji, umożliwiając im skuteczne aplikowanie o środki unijne. Otrzymały one wsparcie w budowaniu partnerstw, rzecznictwie i udziale w procesach planowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 oraz obecnie – na lata 2014-2020. Działania informacyjne prowadzone są poprzez serwis www.eu.ngo.pl, zaś działania rzecznicze – przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP). Oferta obejmuje również wsparcie eksperckie.

Trzecia ścieżka – „NGO Training” – zawiera dwie części. Pierwsza – „Zarządzanie Finansami w NGO” („FIMANGO”) – to szkolenia, poradnictwo i publikacje dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami w organizacjach non-profit, w większości spoza dużych aglomeracji miejskich. Łącznie, w latach 2000-2016, w tego typu szkoleniach wzięło udział ponad 4000 osób reprezentujących ponad 2900 organizacji z całej Polski. Szkolenia realizowane są przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Druga część, uruchomiona w 2013 roku, to kompleksowa oferta edukacyjna dla menedżerów NGO, składająca się z programu szkoleniowego „PROMENGO”, platformy e-learningowej „Kursodrom”, z której skorzystało już ponad 3200 osób, oraz warsztatów z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Realizatorem tej części jest utworzona przez PAFW Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Czwarta ścieżka stanowi kontynuację wybranych działań prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w ramach zakończonego w 2014 roku programu „Obywatel i Prawo”, który miał na celu poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej, a także pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania ze swych praw w sferze publicznej. Kontynuacja polega na upowszechnianiu dorobku programu, podtrzymaniu działań informacyjnych i wydawniczych, m.in. poprzez portal www.obywateliprawo.pl oraz kwartalnik „Trzeci Sektor”, a także monitorowaniu realizacji uregulowań dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Ponadto, w ramach programu PAFW jest współorganizatorem corocznego ogólnopolskiego spotkania organizacji wiejskich w Marózie. W spotkaniach służących integracji, wymianie doświadczeń, nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności oraz współpracy bierze udział ponad 300 przedstawicieli blisko 160 organizacji z różnych regionów Polski. Organizatorami spotkania są Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. PAFW wspiera również prowadzone cyklicznie badania kondycji trzeciego sektora.

 

Dotacja PAFW wyniosła 8.079.179 USD, w tym na bieżącą edycję 702.037 USD.
 

Realizatorzy programu:

 

ścieżka "Towarzystwo Wzajemnej Informacji": Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa
Infolinia 0-801-646-719, Tel. (22) 828-91-28, Fax (22) 828-91-29
e-mail: klon@klon.org.pl

Portal Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl
www.eu.ngo.pl

 

„FIMANGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60, 03-717 Warszawa
tel./fax: (22) 616-33-16, tel. (22) 423-55-10
e-mail: fimango@frso.pl

 

„Akademia”: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
tel. (22) 550-28-10
e-mail: faoo@faoo.pl
www.kursodrom.pl

 

ścieżka "Obywatel i Prawo": Instytut Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5/22, 00-031 Warszawa
tel. (22) 556-42-60, fax (22) 556-42-62
e-mail: isp@isp.org.pl
www.obywateliprawo.pl

 

Osoba odpowiedzialna w PAFW: 
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)