Trzecia edycja „PROMENGO” za nami
Trzecia edycja „PROMENGO” za nami

44 osoby - menedżerowie i menedżerki organizacji pozarządowych z całej Polski, zakończyły trwający rok program edukacyjny podnoszący ich kompetencje zarządcze. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w ramach programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

 

Uczestnicy „PROMENGO”, to członkowie kadry zarządzającej organizacji pozarządowych działający w różnych obszarach wsparcia społecznego, m.in. zajmujący się pomocą charytatywną, usługami socjalnymi, ekologią, edukacją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, współpracą z Ukrainą, wolontariatem - reprezentujący zarówno małe podmioty, działających na skalę lokalną, jak i większe organizacje ogólnopolskie.

 

 

10 września 2016 r. spotkali się po raz ostatni w tej edycji, aby podsumować swoje osiągnięcia. To był czas, aby wspólnie z organizatorami „PROMENGO”, czyli zespołem Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO) podsumować wydarzenia ostatniego roku, zastanowić się nad zmianą, jakiej osoby doświadczyły, pomyśleć o przyszłości – czy i co można jeszcze razem robić. Był to też jednak jeszcze jeden moment na spojrzenie na zarządzanie z nietypowej strony – ciekawy wykład wygłosił Andrzej Borzym, dyrygent i kompozytor, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie kierowania różnymi zespołami, opowiedział także o metodach kontaktu z ludźmi, sposobami podejmowania decyzji i wiążącymi się z tym konsekwencjami.

 

 

Ważną częścią zakończenia było wręczenie dyplomów i nagród. 23 osoby otrzymały dyplomy z rąk Lidii Kuczmierowskiej, Prezes FAOO i Radosława Jasińskiego, Dyrektora Programowego PAFW, potwierdzające ukończenie „PROMENGO”, czyli zaliczenie wszystkich przedmiotów i wykazanie się odpowiednią frekwencją na warsztatach. Pozostałe 21 osób otrzymało zaświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w programie i zaliczenie wybranych warsztatów.

 

 

Jak co roku, nagradzaliśmy osoby za szczególne osiągnięcia. W tej edycji szczególną uwagę zwracaliśmy na wyniki nauki, frekwencję na zajęciach oraz na liczbę punktów zdobytych na „Mistrzodromie” (specjalnej tabeli podsumowującej różne aktywności w ciągu trwania programu) a także na aktywność w udzielaniu nam informacji zwrotnej po szkoleniach. Najlepsi uczestnicy otrzymali dotacje na rozwój swoich organizacji oraz nagrody rzeczowe.

 

Co to jest "PROMENGO"?
To intensywny program edukacyjny realizowany w formule blended-learningu, którego głównym celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności menedżerów i menedżerek organizacji pozarządowych. Osoby uczestniczące biorą udział w szkoleniach stacjonarnych, korzystają z platofrmy e-learnignowej z kursami i testami on-line, przygotują prace zaliczeniowe, zwykle w formie analiz lub mini-projektów, do wykorzystania we własnej organizacji. Program składa się z dziewięciu „ścieżek tematycznych” - planowanie strategiczne, marketing, fundraising, zarządzanie finansami, zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem, zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne i prawo. W ramach trzech edycji program ukończyło prawie 150 osób reprezentujących różne organizacje pozarządowe z całej Polski. „PROMENGO” jest realizowany jest przez Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, która stawia sobie za cel podniesienie jakości zarządzania w polskim sektorze pozarządowym. FAOO realizuje również inne projekty, m.in.platformę e-learningową Kursodrom.pl, cykl spotkań i webinarium, czy program „Strażnicy”. „PROMENGO” jest częścią programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

 

Więcej o działaniach FAOO można przeczytać na stronie www.faoo.pl

 

Piotr Henzler, FAOO

Zdjęcia: Anna Liminowicz